Press "Enter" to skip to content

Delen van persoonsgegevens met derden

CreativePulses.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het voeren van administratie. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CreativePulses.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.